شبکه اسباب بازی در حال حاضر در شهر های تهران و شیراز  چندین مرکز را به عنوان مراکز خاص آموزش و بازی کودکان در نظر گرفته است این مراکز با نام  بهشت بازی و شهر های مشاغل با اسباب بازی های ما  و با هدف توسعه مهارت های کودکان طراحی و ایجاد شده اند و شما میتوانید در آنها با پرداخت حق عضویت انواع بازی ها را تجربه کنید .