منشور اخلاقی  شبکه اسباب بازی

شبکه اسباب بازی   با تشخیص اهمیت موضوع بازی در کیفیت زندگی انسان، توسعه و رشد توانمندی کودکان، خود را متعهد به پذیرش و قبول مسئولیت حرفه ای خویش ، در قبال کلیه ذینفعان اعم از توسعه دهندگان ، مشتریان ، کارمندان ، جامعه ، همکاران و سهامداران می داند و با در نظر گرفتن بالاترین رفتار اخلاقی و حرفه ای سعی در اجراء منشور اخلاقی به شرح ذیل دارد:

 • ما در شبکه اسباب بازی  رعایت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و کلیه کشور هایی که در آن فعالیت میکنیم  را سرلوحه فعالیت های خویش قرار می دهیم.
 • اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ صحیح مصرف و تولید و ارزش آفرینی را وظیفه خویش دانسته و در این راستا تلاش می کنیم.
 • امانت داری ، پاسداری و نگهداشت اسرار کـاری و اطلاعات مشتریان ، بزرگ ترین و شاخص ترین دلیـل ادامـه همکـاری ما با آنهاست.
 • مشتریان و شرکای تجاری و فنی ما  ، شریکان تجاری ما هستند و موفقیت مجموعه ما در گرو رضایت مندی آنها از مجموعه خدمات شبکه اسباب بازی می باشد.
 • باید برای مشتریان و شرکای کلیدی ، وقت، سرمایه ها و نیروهای آنها، ارزش قائل بود تا وجود مجموعه ما در کنار آنها ، سبب کمک به حرکت رو به رشد ایشان گردد.
 • رعایت اصول اخلاقی، صفات معنوی، نظـم و ترتیب، وقت شـناسی، آراستگی، مهرورزی و رعایت انصاف و عدالت، سرلوحه همیشگی کار ماست.
 • پیشنهادات، انتقادات و نظرات برنامه نویسان، توسعه دهندگان، مشـتریان و کارکنـان شبکه اسباب بازی، همواره سبب افزایش کیفیت خدمات ما به آنهاسـت.
 • حقوق مادی و معنوی  شرکت ها و مشتریان نسبت به محصولات آنها را محترم شمرده و از هرگونه عمل غیر اخلاقی و خلاف قانون، خودداری مینمائیم.
 • رفتار ما و مجموعه کارکنان شبکه اسباب بازی  در برخورد با همگان بایـد سـبب رضایتـمندی و ایجـاد حـس آرامـش توام با اطمینان گردد.
 • صداقت، کلید امتداد موفقیت می باشد، با راستگوئی و پایبندی به فرهنگ پاسخگوئی، همواره در تلاش برای آسایش همکاران فنی ، مشتریان و کارکنـان مجموعه می باشیم.
 • کارکنان مجموعه، سرمایه های اصلی شبکه اسباب بازی می باشند، بنابراین تمـام تلاش ما، آسایش و آرامش فکری، مادی و معنوی آنهاست.
 • اگر حضور ما و خدمات ما سبب کمک به اقتصاد جامعه، آسایش مردم، گسترش تکنولوژی موجود و بهبود اوضاع کسب و کار ها و مشتریان ما نگردد، مــا دیگر نخواهیم بود.
 • هرچند بدون درآمد مناسب قادر به ادامه خدمت نخواهیم بود، ولی سود مادی هدف ما نیست و نوارزش آفرینی و تکیه بر حفظ منابع کشور  بزرگترین دغدغه ما برای کمک به اقتصاد کشور است.
 • به بازار همکاران توجه کرده و با ارائه خدمات مشاوره و یا نظارت، ضمن ایجاد فرصت کسب و کار، روابط همکاری را تقویت می کنیم.
 • خدمات شبکه اسباب بازی  در جهت توسـعه و پیشرفت جـامعه،افزایش خلاقیت ،حس نوع دوستی، کمـک به حفظ محیـط زیسـت و حمایت از آن و حفـظ منـابع ملـی می باشـد.