قطعه ای از اسباب بازی شما گم شده ؟

اصلا نگران نباشید 

در شبکه اسباب بازی تمامی قطعات بیمه شده اند و در مواردی که این قطعات مفقود شوند راه حل های مختلفی وجود دارد . کافی است به همکاران ما از طریق سیستم گزارش دهی اعلام کنید تا بتوانند قطعه جایگزین را تامین کنند و در بسته  اسباب بازی جایگزین نمایند .